Den åndelige verden I

En undervisning om den åndelige verden - Pastor John Aage Rødseth

 Vi lever vårt liv i to verdener, i en synlig verden og i en usynlig verden. Vi forholder oss ulikt til dem. Vi lever i en materiell verden, og vi forholder oss til den med våre sanser og inntrykk. Vi kan se den, og vi kan lukte den, og vi kan føle den, og vi kan ta på den. Vi har også den åndelige verden, og vi har fått åndelige sanser som vi skal bruke i denne verdenen. Dette er sanser som vi skal forholde oss til, og vi kan oppleve dette som utydelig fordi våre følelser skygger over sansene. Det er mye som er avhengig av hvordan vi oppfatter og ser denne åndelige og usynlige verden. Mye avhenger også av hvilke kunnskap og åpenbarelse, som vi er i besittelse av om denne verden.

Efs. 6.12

Den åndelige verden består av to sider, og disse to sidene kjemper imot hverandre. De kjemper begge om det samme. De kjemper om kontrollen over menneske, og om regjeringsmakten over jorden. Dette har pågått siden tidenes morgen. Det er to riker i denne åndelige verden. Det er på den ene siden Guds rike, som vi har del i siden vi er i Kristus. Deretter har vi på den andre siden mørkets makter som består av djevelen og hans demoner.

Vi har en kamp imot makter og myndigheter, og imot ondskapens hærskarer og de verdensherskerne som finnes i denne tidsalderens mørke. Dette er djevelen sitt rike, og der finnes det overengler som har fyrsterang. Disse har andre demoner som arbeider under seg, og dette er falne engler og demoner som har demonisk innflytelse. Dette er en innflytelse til å kunne virke på områder i menneskers liv. Demoner er falne engler, og det er en rangordning hos dem. De hater mennesker og deres kamp preges av dette. De drives av dette hatet imot oss.

Kan en ufrelst se den åndelige verden?

Han kan ha kontakt med den, når han søker den aktivt og bevist. Dette er fordi at han har også en ånd, selv om det er ingen i gjenfødt ånd. Han finner denne verdenen med å gjøre sin ånd åpen for den. Når han for kontakt med den så kommer han inn under innflytelse. En innflytelse av demonisk aktivitet, som vil føre til en påvirkning. Dette kan i verste fall føre til en besettelse. Dette er noe som er tydelig hos satantilbedere, healere, spåmenn/spåkvinner og andre som driver med alternativ og okkult søken i den åndelige verden. De blir forført av demoner til å tro at dette er ufarlig. De beveger seg dypere inn i det og de blir fanget av det.

Dette skjer mer og mer etter som de selv stiller seg åpen for dette.

Heb.1.4

Guds engler tjener oss, mens demonene arbeider imot oss. Deres oppgave er å etablere djevelens rike, og ta kontrollen over menneskeheten. Dermed mener de å vinne krigen. Deres strategi er klar og tydelig, og de jobber målrettet mot dette. Dette selv om de er klar over sin fremtid.

Det handler om kontrollen over den materielle verden. Situasjonsbildet på jorden i dag er et resultat av denne kampen. Den viser oss det som skjer i den åndelige verden. Vi ser dette tydelig overalt med at verdiene blir svekket. Alt har blitt lovlig og de finnes ikke lengre grenser. Kjernefamilien og alt som er sunt og riktig blir angrepet, og vi ser all krig og uro som er i verden. Israel er det mest tydelig bilde på det som skjer i den åndelige verden, og dette lille landet er mer i media enn stormaktene er.

Kol.1.13, 2.14

Det å bli frelst handler om å bytte rike, og det handler om å bytte herre. Dermed bytter vi også innflytelse over livet vårt. Frelse handler om utfrielse fra djevelen. Om å komme bort fra hans rike, og fra mørket som har regjert i livet ditt. Og om at demonisk innflytelse ikke lengre har makt.

Jesus har avvæpnet, alle makter og myndigheter. De har ikke avmobilisert seg ennå, og de kjemper desperat til siste slutt. De vet at de er utstøtt, og de kjenner sin fremtid.

Matt.12.43-45

Demoner er hvileløse ånder, som er på utgikk etter en bolig. De er åndsvesener som ikke har noe fysisk legeme. Derfor så søker de etter et som de kan bo i. De vil gjerne ta kontroll over legemer, men demoner kan ikke tvinge seg inn. De må inviteres inn, og dette skjer med at menneske gjør seg åpen for innflytelse.

Når mennesker blir befridd, så må de fylles av Guds liv, slik at når den urene ånden kommer tilbake, så finner den ingen hvileplass. Den vil da ha med seg flere ånder, og i dette tilfelle sju som var verre. Dette er fordi at hvileløse ånder alltid finner andre hvileløse ånder på sin vandring.

Mark.5.1-13

Demonene vet hvem som har autoriteten, og når Jesus kom så synligjorde Han dette. Dette samtidlig som djevelen og hans engler tydeliggjør den mørke side.

Jesus sin ankomst forteller om en ny tid, og at nå skal denne verdens fyrste dømmes. Han ble satt til doms på Golgata. Allikevel så har djevelen en vis makt, og det helt til den endelige dommen skal avsies. Det skjer ikke før etter tusenårsriket, og når den store hvite tronen reises i himmelen. Den store hvite trone i himmelen er den tronen som vi alle skal stå foran. Der skal vi alle skal få igjen etter våre gjerninger.

Når Jesus steg ut av båten på Gadarener landet, så viste den besatte hvem som satt sin fot på stranden. Den urene ånden viste hva som skjedde. Det skjedde noe i den usynlige verden, og atmosfæren ble mettet og fylt av Guds autoritet. Han kommer stormende Jesus i møte,

og sier:” Hva har jeg med Deg å gjøre Jesus, Sønn av Den Høyeste Gud?

Han levde i gravene, og han terroriserte en hel landsby. Det var ingen lenker som kunne holde på han, og han var besatt av demoner. Når Jesus spør om navnet på ånden, så svarer han: ”Mitt navn er Legion, for vi er mange”. Om dette var en legion eller bare mange vet vi ikke, men en romersk legion bestod av 6000 mann. Det er en sannsynlig forklaring ut fra denne tiden. Disse drives inn to tusen griser som styrter utenfor klippeveggen og ned i sjøen.

Den besatte springer bort til Jesus, og kaster seg ned foran Han. I frykt så prøver han å finne en utvei og den urene ånden prøver å forhandle. Det er slik at når Jesus rører på seg, så skjelver demonene. De blir minnet på sin dom og fremtid, og dermed underlegger de seg. Dette skjer fordi at Jesus representer Guds rike. I denne verden så handler alt om autoritet.

Hva skjedde i starten av tidens morgen og hvordan ble djevelen?

Hvordan ble demonene til, og er de alle skapt av Gud, og er de alle fra Gud?

Esek.28.12-17

Djevelen var en overengel, som han hadde autoritet og rang. Han var seglet på fullkommenhet, og han var full av visdom og fullkommen i skjønnhet. Han var i Edens have, fordi Gud hadde satt han der. Han skulle vokte jorden, og han skulle vokte jordens liv og Adam og Eva.

Dine trommer og fløyter var i fult arbeid hos deg, og den dagen du ble skapt, stod de rede”.

Djevelen var himmelens kapellmester, og en salvet kjerub med dekkende vinger. Gud selv hadde innsatt han og han var på Guds berg. Der ble han hovmodig, og han ser sin egen skjønnhet og visdom. Dette blir til hans fall og i fallet så tar han med seg sine engler og undersåtter.

Jes.14.12-15

Den strålende stjerne faller ned til jorden, utstøtt fra himmelen. Han er bortvist fra samfunnet med sin skaper. Han blir hogd ned til dødsriket, og forvist til det aller mørkeste sted i avgrunnen. Navnet Lucifer kommer fra dette og det betyr strålende stjerne på latin.

Han skulle betjene en del av universet, og gjorde nok også det. Han skulle vokte Adam og Eva. Det er Gud som har skapt djevelen, men han skapte han ikke som djevelen. Det er slik med demonene også. De ble ikke skapt onde, men de ble skapt som himmelens engler.

Åp.12.3-4

Den store røde drage, som er den salvede kjerub faller til jorden. Dette er himmelens fall, og disse stjernene som han drar med seg er hans engler som blir med. Han tok med seg omtrent 1/3 av himmelens engler. Disse satte han til å utføre sin vilje, og slik oppstod mørkets rike. Slik oppstod djevelens makt og disse falne englene var engler under hans kommando.

De mistet sin høye stilling, men ikke sin eksistens. Dette er fordi engler er åndsvesener, som ikke slutter å eksistere og leve. De kan miste sin innflytelse, sin makt og sin posisjon, men de kan ikke slutte å leve. Derfor er det også berett dem en evig ild. Inntil dette skjer så utøver de sin rolle på jorden og i den åndelige verden.

Slik oppstår mørkets rike, og djevelen mistet ikke alle sine egenskaper. Han kan ennå forvandle seg til lyset engel, så han har ennå makt og myndighet. Han er nok begrenset, og han kan bare være på en plass, men han innehar en vis autoritet i den åndelige verden. 

En undervisning om Guds menighet - Pastor John Aage Rødseth
Les mer
En undervisning om Guds menighet - Pastor John Aage Rødseth
Les mer
En undervisning om Guds menighet - Pastor John Aage Rødseth
Les mer
En undervisning om Jerusalem - Pastor John Aage Rødseth
Les mer
En undervisning om den åndelige verden - Pastor John Aage Rødseth
Les mer
En undervisning om den åndelige verden av Pastor John Aage Rødseth
Les mer