Personvern i Betel Menighetssenter

Betel Menighetssenter respekterer personvernet på alle måter. Vårt medlemsregister og nettsiden vår er utviklet slik at ingen kan hente ut informasjon. Vårt personvern er utarbeidet etter nytt regelverk - GDPR.

Personvern -policy 

Den som blir registrert hos oss, må selv gjøre noe aktivt for at informasjon skal bli registrert. Ved medlemsregisterering kreves signatur fra den som skal registreres. Medlemsregister lagres fysisk i nedlåst arkivrom og digitalt på egen maskin, på lokalt nettverk bak brannmur. Kun et minimum ansatte har tilgang til opplysningene. I forbindelse med barnevelsignelser/registrering av barn, kreves signatur av foreldre/foresatte.

 

 • Hvilken informasjon lagres hos oss? 

 

           Ved medlemsregistrering vil vi be om:

           Navn

           Adresse

           Personnummer

           Sivilstatus

           Familietilknytning

           Statsborgerskap

           Generell kontaktinformasjon

           Signatur

 

 • I forbindelse med påmelding til turer, arrangement og bestillinger vil vi be om:

            Navn

            Adresse

            Alder eller fødselsdato

            Generell kontaktinformasjon

            Annen relevant informasjon (f.eks. allergier m.v.)

 

Sikkerhet

Betel Menighetssenter sikrer tilgang til systemer og registre for å unngå tyveri, lekkasjer eller annen urettmessig tilgang og bruk av personopplysninger.

Dette gjøres på følgende måte: 

 • Tilgang til elektroniske systemer og registre har administratorer og sikker innlogging.
 • Person med redaktøransvar og administratorer har alltid hovedansvar. 
 • Fysiske mapper med personopplysninger oppbevares innelåst.

 

Innsyn av opplysninger 

Den som er registrert i Betel Menighetssenter register kan kreve innsyn i egne personopplysninger. Alle personopplysninger som er knyttet til denne personen skal da utleveres.

Dette gjøres på følgene måte:

Ta kontakt med ansvarlig person for medlemsregisteret.
Den ansvarlige gjør tilgjengelig all informasjon knyttet til den person som ber om det.
Behandlingstiden fra forespørsel til medlemmet/det tidligere medlemmet får korrigert informasjonen skal ikke overstige 30 dager.
 

Korrigering av opplysninger

Betel Menighetssenter må korrigere personopplysninger som er feilaktige.

Dette gjøres på følgende måte: 

 • Ta kontakt med ansvarlig person for medlemsregisteret.
 • Den ansvarlige korrigerer den eller de uriktige opplysningene.
 • Behandlingstiden fra forespørsel til medlemmet/det tidligere medlemmet får korrigert informasjonen skal ikke overstige 30 dager.


Sletting av opplysninger

Betel Menighetssenter må beholde informasjon om dåp, Tentro-deltagelse, vigsel til ekteskap, jordfestelse (gravferdsseremoni) samt inn- og utmeldinger til menigheten.

Sletting av andre opplysninger gjøres på følgene måte: 

 • Ta kontakt med ansvarlig person for medlemsregisteret
 • Den ansvarlige sletter alle felt som ikke er påkrevd å beholde.
 • Opplysninger som er påkrevd å beholdes, disse merkes spesielt i medlemsregisteret.
 • Behandlingstiden fra forespørsel til medlemmet/det tidligere medlemmet får slettet informasjonen skal ikke overstige 30 dager.

 

Bruk av Web-sider og sosiale nettverkstjenester 

Betel Menighetssenter benytter seg av sosiale medier for å kommuniser med og til medlemmer, samt ikke-medlemmer. Det kan forekomme at det benyttes bilder i denne sammenhengen. 

Betel Menighetssenter skal som hovedregel ikke publiserer portrettbilder på åpne web sider eller åpne sosiale medier uten å ha sikret samtykke fra personer som avbildes. 

Etter åndsverksloven §45c, kan bilder likevel publiseres uten samtykke dersom: 
a) avbildningen har aktuell og allmenn interesse,
b) avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet,
c) bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse, 
d) eksemplar av avbildningen på vanlig måte vises som reklame for fotografens virksomhet og den avbildede ikke nedlegger forbud  

 

Viktig for din orientering: 

Situasjonsbilder fra arrangementer i regi av Betel Menighetssenter, og som ikke er et portrettbilde, kan legges på virksomhetens intranett eller mer begrensede nettsider uten samtykke fra enkelte. Eksempler på situasjonsbilder er bilder fra gudstjenester, samlinger og leirer. Bilder av personer lagt ut uten samtykke skal være harmløse og ikke på noen måte være krenkende for de som er avbildet. Dette gjelder ikke dersom Betel Menighetssenter har grunn til å tro at de som er på bildene ikke vil ønske at bildene blir publisert eller gjeldene personer har gitt beskjed. Vi gjør så godt vi kan med å undersøke i forkant og innhente tilltalese fra alle. Barn og unge vil bli tatt spesielt hensyn til. Betel Menighetssenter skal også ta bort bildene dersom personen(e) på bildet ber om det.

Betel Menighetssenter har en person som har redaktøransvar for alle web-sider og sosial nettverkstjenester som benyttes. Redaktøren skal regelmessig gjennomgå innholdet på disse web-sidene og på de sosiale nettverkstjenestene for å kontrollere, moderere og eventuelt korrigere innhold der.

 

Prinsipper for behandling av opplysninger

Formål og hjemmel

Følgende formål har Betel Menighetssenter om å prosessere personopplysninger:

    a) Behandling av ansattopplysninger for å ivareta plikter vi har overfor disse, samt for
        å ivareta de ansattes rettigheter.

    b) Behandling av medlemmers, andre registrertes og kontaktpersoners opplysninger for å

        a. Følge opp og kommunisere,
        b. Administrere og organisere aktiviteter i menigheten, inkludert aktiviteter i
            undergrupper i menigheten som smågrupper, kor, barne- og ungdomsaktiviteter,
            leirer, reiser m.fl.,
        c. Sikre korrekt medlemsregistrering og innrapportering i forhold til offentlige
             støtteordninger,
        d. Sikre korrekt skattetrekk for gaver til menigheten, der den registrerte ber om         
            dette, 
        e. Sikre oppfølging og registrering av politiattester for personer i roller der dette er
            påkrevd etter kirkens gjeldende regler,
        f. Behandle innleid personale for å ivareta plikter vi har ovenfor disse, 
           samt for å ivareta de innleides rettigheter, 
        g. For administrasjon og fakturering av utleie av lokaler. 

 

Lovverk og informasjon: 

Betel Menighetssenter behøver ikke personvernombud. Betel Menighetssenter behandler personopplysninger knyttet til religion, og derved sensitiv informasjon. Behandling av personopplysninger er ikke noen hovedvirksomhet i Betel Menighetssenter, men kun et middel for å håndtere de oppgaver menigheten har, samt for å kunne innfri lovpålagte plikter. 
 

Hvilke lover gjelder hos oss? 

Betel Menighetssenter er underlagt Lov om trudomssamfunn og ymist anna § 23 og § 25 med tilhørende forskrift § 11. Sammen med Personopplysningsloven av 14. april 2000 nr. 31 og EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), regulerer denne hvordan menigheten behandler medlems- og personopplysninger. Ta kontakt med vårt menighetskontor via epost for å få tilsendt opplysninger registrert på din person hvis ønskelig.

 

Vårt kontaktinformasjon: 

kontor@betelklabu.no eller telefon 72 83 02 20