Menigheten - lokalt forankret

En undervisning om Guds menighet - Pastor John Aage Rødseth

Menigheten - lokalt forankret 

Den lokale menighet er Guds hjertesak. Den er av en slik betydning, at vi burde gi den hele vår oppmerksomhet. Vi må vite at Gud ønsker å åpenbare seg i menigheten. Guds plan omfatter menigheten. Og Han vil bruke menigheten til utbredelse av sitt rike. Det er ikke noe som opptar Gud så mye, som menigheten, så må vi se etter mulighetene for hva Gud vil gjøre igjennom den. Vi må søke Guds strategi for hva som skal til for at mennesker skal bli frelst og reddet for evigheten. Det er hensikten med menigheten, og kan vi ikke finne ut av dette selv, så vil vi helt sikkert finne ut av det i menigheten.

Efs.1.22-23

Jesus er gitt til menigheten. Hans hensikt er å være synlig ut fra den, og demonstrere sin allmakt ut ifra den. Menigheten er stedet hvor Gud finnes, og virker ved seg selv. Det å være i Guds menighet er å være i Guds vilje. Det å være i Guds vilje er å befinne seg i hensikten med sitt liv. Menigheten er stedet hvor vi kan leve ut dette livet. Leve ut et liv som fører til Kristus likhet, som også er hensikten med vårt liv.

Menigheten er en guddommelig plan. Et mesterverk av en strategi. Et lys som skinner på jorden, og som det stråler liv ut ifra. Den stråler av oppstandelse kraft, og vitner om Jesu seier over mørket. Menigheten har seiret over mørket ved Jesus Kristus. I Kristus så har menigheten del i denne seieren, og blir det lyset som skinner i mørket. Menigheten er et vitne om at mørket må vike for lyset.

Jeg vil bygge Min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.

Jesus har seiret og ingenting kan overvinne dette faktumet. Men det er krefter som kan stå imot, og krefter som kan motarbeide. Menigheten vitner om og er et bevis på at Jesus har seiret. Det er Hans menighet, og Han holder sin hånd over den. Jesus elsker menigheten og Han er den som bygger den. Dette kan vi ikke snu ryggen til, og vi kan heler ikke være motstandere av menigheten. Vi kan ikke elske Jesus på en side og mislike eller velge bort menigheten på en annen side. Det er å bedra seg selv. Vi må gi oss til menigheten, for å kunne gi oss til Guds plan. Vi må være klar over at menigheten er det redskapet som Gud vil bruke som en innhøster i den siste tid.

Det er ingenting som kan stoppe menigheten. Ved forrige århundreskifte så var det 558 millioner kristne. Ved dette århundreskiftet utgjorde den kristne befolkningen 2.1 milliarder mennesker. En fantastisk sannhet med tanke på at det hele begynte med 12 stykker i Jerusalem for omtrent 2000 år siden. Vi kan slå fast at Guds menighet er i fremgang som aldri før, og bare øker.

Efs.3.8-11

Dette stadfester menigheten sin fremgang og hensikt. Dette viser oss Guds evige hensikt. En hensikt som er forløst inn i menigheten ved Hans sønn Jesus Kristus. Guds plan er å gjøre dette kjent for alle. Kjent for alle onde makter, slik at menigheten kan være et redskap til å nå denne verden.

I denne guddommelig og mangfoldige visdommen så kommer den lokale menighet frem. Dens hensikt og oppgave er at budskapet skal kunne spres med større hurtighet til alle jordens ender.

Det å være plantet i en menighet er Guds største velsignelse. Fordi når vi har knyttet våre liv, og hensikten med å leve opp til en menighet så skjer det noe med våre liv. Dette fordi vi blir en større del av Guds plan. Det å være plantet i en menighet som ligger i eller virker i et geografiskt nærområde, og som i tillegg har et hjerte for en større region og misjonsbefalingen er å søke Gud.

Det å være plantet i en menighet er en velsignelse som omfatter alle livets områder. Det handler om velstand, helse, trivsel, fred og hvile. Det handler om å gjøre det som er riktig. Det og gjør det som er rett er det samme som lydighet, og Gud belønner lydighet med seg selv.

Efs.2.19-22

En metafor om en kropp som kompletteres av en annen metafor. Nemlig metaforen om bygningen, som også er templet som Gud tar bolig i ved Den Hellige Ånd. Vi blir føyd sammen i Kristus. Vi blir i Kristus bygd opp sammen med hverandre til å bli en åndelig bolig. En bolig hvor Guds herlighet bor. En bolig hvor også Jesu nærhet og Den Hellige Ånds nærvær bor. En bolig som virker forlokkende.

Vi er Guds husfolk eller familie. Direkte oversatt så betyr husfolk medlemmer av familien. Guds menighet er en del av den himmelske familie. En familie som lever på jorden for å regjere sammen med Kristus.

Gud gir et mandat til menigheten, og Han gir det til den universelle menighet. Men den lokale menighet opprettes også, og innehar det samme mandatet. Det er sjelers frelse som er hensikten med dette mandatet, og slik legges menneskers frelse til menigheten. Dette fremhever stedsmenighetens posisjon, som er den lokale menighet. Den lokale menighet er en ny testamentlig sannhet og en himmelsk inspirert grunntanke.

Og daglig la Herren dem som ble frelst til menigheten.

Den lokale menighet, eller stedsmenigheten, er forankret opp imot et sted eller et område. Det er også hos den lokale menighet vi finner husmenighetene. Menigheten er en guddommelig ide som forvaltes ved Den Hellige Ånd. Alle prinsippene for vekst, både personlig og generell vekst finnes i menigheten. Dette gjør den lokale menighet til noe som er meget viktig for vårt nærområde.