Menigheten - verdens klippe

En undervisning om Guds menighet - Pastor John Aage Rødseth

Menigheteten - verdens klippe 

Matt.16.18-19

Gud bygger sitt rike igjennom mennesker. Dette skjer ved at Hans vilje virker igjennom dem. Dette fører mennesker inn i Guds hensikt, slik at de kan bygge Guds rike. Menigheten tilhører Jesus Kristus, siden Gud gav ham til menigheten. Jesus lover også at de som bekjenner Kristus, vil brukes til å bygge menigheten. Han lover også at Han selv vil vokte og bygge menigheten, en menighet som Han forøvrig kaller sin.

Hvem var denne Simon Peter?

Han var helt vanlig mann og en ordinær israelitt. Han hadde et ordinært yrke, og han var en vanlig fisker. Selv om han var en vanlig mann, så var han også en som bekjente Kristus. Dette gjorde Simon Peter til noe ekstra ordinært. Vi er også ganske vanlige mennesker, men i Kristus og ved vår bekjennelse blir vi til noe mer.

Når Jesus bygger menigheten på Peter, så bygger Han på Peters bekjennelse av Kristus som Guds sønn. Han bygger ikke på personen Peter, men på hans bekjennelse. Jesus bygger heller ikke sin menighet på oss som personer, men på vår tro, tillit og bekjennelse. Dette er et fundament i menighetens liv og oppbygging.

Gud forvandler og bruker hvem som helst, til hva som helst. Jesus gir oss også løfter til å binde og løse på jorden, og et løfte om at dødsrikets porter ikke skal ha makt over menigheten. Det betyr at mørket ikke skal kunne stå imot menigheten. Jesus lover oss også nøklene til himmelens rike, som også er nøkler til frelse og liv. Dette vitner om en utøvende autoritet, som blir gitt som et mandat til menigheten. Det er sterke krefter som gjør alt for å motarbeide dette, men den makten som har gitt mandatet er høyere. Det er den samme kraft som har skapt himmel og jord, som sørger for at autoriten utøves. Dette gir et åpenbart resultat for oss, og frukten av dette er Guds vilje ved menighetens autoritære mandat.

Sal.26.8

Menigheten er en bolig for Guds herlighet. Og menigheten er noe ekstra ordinært i Guds øyne. Den herlighet som bor i menigheten, er den samme herlighet som Den Enbårne har fått fra sin Far. Denne herligheten er full av nåde og sannhet, og fundamentet i menigheten. Det er ved dette og ved vår bekjennelse at Guds menighet bygges.

Den herlighetsskyen som vi finner ved utgangen av Egypt er Guds shekinah. Shekinah betyr herlighet og kan oversettes med at Herren bor. Denne herlighetsskyen i den gamle pakt er etter korset erstattet med nærværet av Kristus, og dette gjør menigheten til en bolig for Herrens nærhet. Menigheten er vårt hjem og blir derfor også vårt liv. Derfor om vi elsker Kristus, så elsker vi også menigheten. Menigheten er blitt en bolig for Herren, fordi Kristus er hodet for menigheten for tid og evighet.

Sal.133

Enheten skal regjere i Guds menighet, og det er ikke alltid er synonymt med enighet. Men kjærligheten til hverandre og til menigheten er som den mest kostbareste olje, og denne virker til velsignelse på alle områder. Dette er den salvelse som Gud har gitt til sin menighet. Menigheten er et levende og forløsende fellesskap, hvor ingenting er umulig. Gud har satt velsignelsen i menigheten til evig tid.

Gud velsignelse og herlighet er i våre liv. Når dette kommer frem i en menighetssammenheng, så blir det en tyngde i dette som overgår alt annet. En tyngde som kommer tydelig frem i løftene fra Jesus. Når Jesus gir oss løftene til å løse og binde i Hans navn, løfter om nøkler til himmelens rike, så er det fordi at vi skal bruke å leve i disse løftene. Dette slår også fast at Han står bak sine løfter, og sørger selv for oppfyllelsen av disse.

Fork.3.10b

Gud har lagt evigheten ned i menneske. I lys av dette og Jesu ord til Peter, og i lys av løftene og autoriten som vi finner i dette så ligger evigheten i menighetens hjerte. Menigheten formidler både begynnelse og enden siden vi formidler Guds nåde. Vi har altså en klar og tydelig regjeringsposisjon, som gjør at makter og myndigheter må bøye seg. Det er ingen stillingskrig i dette, ingen skyttergravaktivitet, men Guds menighet er en total overlegen og en suveren maktfaktor som formidler evigheten.

Åp.20.4-6

Guds menighets rolle i tidens avslutning er likestilt og forlikt med menighetens rolle i dag. Vi er mer enn en maktfaktor, fordi Gud selv har gitt oss sin sønn. Dette slik at menigheten skulle kunne reise seg i stråleglans, og bli stående imot alt ondt og mørke.

Åp.21.7

Vi har seiret ved at Kristus har seiret for oss. Menigheten har alt arvet alt og alle ting. Gud gjør oss til arvinger, ved bekjennelsen av Hans sønn. Vi er ikke bare barn, men vi har blitt sønner av Gud. Guds menighet er jordens største mirakel, og ved den skal Gud forløse sitt rike. Derfor skal alle skal se Sønnen, og alle skal knele seg ned for Jesus.

Menigheten skal formidle og gi dette videre. Når Jesus kommer igjen så skal menigheten være der, og den vil også ha en sentral rolle i gjenkomsten. Derfor er også Jesu gjenkomst et viktig budskap som vi formidler. Jesu gjenkomst blir derfor menighetens siste og mest begivenhetsrike hendelse.