Menigheten - en maktfaktor

En undervisning om Guds menighet - Pastor John Aage Rødseth

Guds menighet er et mirakel. Den er mer enn en institusjon, siden menigheten består av levende mennesker. Den er derfor ingen organisasjon, men en levende organsime. Jesu død vitner om at menigheten er et dyrebart mirakel. Dette blir fundamentet for menigheten, og menigheten bygges på grunnlag av dette. Frelsesverket og korset er det sentrale i dens liv og lære, og menighetens oppgave er å vitne om Guds nåde.

I Nehemja finner vi kvalifikasjoner som vi også finner i menigheten. Og Nehemjas bok kommer det frem prinsipper som helt klart kan føres til menigheten. Vi ser det bygningsmessige, organisatorisk evne, bønnen og fasten og troen på Guds avgjørelser, også i akutte situasjoner. Vi finner i Nehemja en selvoppfordrende ånd, som gir avkall på godene ved slottet. Nehemjas bok uttrykker den hverdagslige siden av vår tro. Vi ser det strategiske i oppbygningen av Jerusalems murer, som kan videreføres til Guds menighet.

Nehemja.8.10

Gud betjener med sin overflod, og det gjør menigheten til et unikt fellesskap. Gud forvalter sin menighet og gjør den til sin virksomme og utstrakte hånd. En hånd som innehar Guds autoritet, samfunn og kjærlighet. Det gir en sann glede å leve i menigheten, og være opptatt av oppdraget. Guds vilje er at vi skal være Guds forlengende hånd, og vise utadvendt omsorg. Vi er velsignet til å spise de gode rettene, men vi skal også gi dette videre til andre.

Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler”.

Menigheten er en maktfaktor. En myndighet som skal regjere og herske. Dette gjelder begge verdener, både den fysiske og åndelige verden. Vi skal herske i den forstand at vi formidler Guds hjerte med å betjene verden slik som Gud gjør. Menigheten er en pioner og en nyskaper, og dermed et byggverk som skal reprodusere seg selv. Dette slik at nytt land kan inntas og nytt liv kan skapes. Menigheten er samfunnets sikre og trygge grunnvoll, og Guds motvekt mot ondskapen. Dette mandatet har Gud gitt menigheten. Menigheten har seiret i kraft av Jesus blod, og seieren er fullkommen og fullbrakt slik som Jesus selv.

Nehemja.4.1-8

Hver gang menigheten rører på seg, og blir i harmoni med oppdraget så tar djevelen det som en proklamasjon imot hans makt og mørke. Menigheten er en krigserklæring mot djevelen, og djevelens oppdrag er å ødelegge Guds menighet. Dette er en umulig strategi fra mørket, siden Jesus har avvæpnet alle makter og myndigheter. Jesus har stilt dem åpenlyst til skue, ved at Han døde på korset og forlikte menneske med Gud.

Et nytt steg, og en ny bevegelse betyr alltid et nytt innspill fra djevelen”.

Fiendens strategi er synd, forvirring og redsel. Dette skaper passivitet i oss, og resultatet er passive og likegyldige kristne. Det kan ofte sees ut som at han har lyktes, men Gud i oss er sterkere enn han som er i verden. Menigheten er alltid utsatt for denne type angrep, og bør være oppmerksom på det.

 

Neh.4.12-15

Menigheten må bevoktes og bevares. Dette er et ansvar som hviler over alle, og vi vokter Guds menighet ved å beskytte den fra vranglære, samt at vi bevarer nærværet av Gud. Vi finner også de laveste og svakeste stedene, og utvikler og styrker disse områdene. Menigheten beskyttes også ved at vi tar vare på eget gudsliv. I dette utvikler vi også fellesskapet slik at menigheten styrkes innad.

Det er ulike oppgaver, og menighetsbygging er teamarbeid. Vi bygger ved å stå sammen, og slik blir vi til en slagkraftig enhet med en felles visjon. Derfor mobiliserer vi alle sammen og det er ingen som er fritatt verneplikten. Vi er alle kalt inn til tjeneste i Guds arme, og til å tjene under Den Allmektige.

Menigheten er en strateg som styres av Den Hellige Ånd. Han formidler himmelens vilje, og virker i menigheten. Menighetens mandat er å forløse verden inn i Guds rike, slik at den kan være en maktfaktor imot mørket. En menighet trenger altså en tiltale fra himmelen, og må søke dette.

Neh.4.16-23

Nehemja var en strateg, og vi finner mange strategiske prinsipper hos han. Vi tror på Den Hellige Ånds ledelse, og dermed overlater vi ikke strategier til menneskelige impulshandlinger. Vi søker Guds vilje, og mottar dermed råd fra Den Hellige Ånd. Vi søker Guds strategi for fremdriften. På denne måten skaffer vi oss en oversikt over vårt mandat. Vi kan dermed se Guds tiltale til enhver tid, og vi blir i stand til å høre kommandoen fra himmelen.

Dette er nøkkelen til tjenestegaver og åndelige gaver. Når vi er i Guds vilje, så legger Gud til det som vi trenger for å ha en fremdrift. Da vil vi leve i oppdraget, og slik skapes også disipler.

Menigheten trenger å være observant og kreativ, og må ha vitalitet i seg. Den trenger å ha et visjonært blikk, slik at Gud kan la sin vilje skje igjennom menigheten. Derfor må vi stå sammen, og ingen kan forlange verken tillit eller respekt fra andre. Dette er områder som vi må gjøre oss fortjent til. Dette skjer ved at vi utvikler relasjoner med hverandre og med Gud. Menigheten må være tilgjengelige, og alltid rede til innsats. Dette vil fungere bedre om vi er et utadrettet og fremadstormende fellesskap. Menigheten er Guds skinnende lys og makt på denne jorden.