Den åndelige verden II

En undervisning om den åndelige verden av Pastor John Aage Rødseth

 

Vi lever våre liv i to verdener. En materiell og synlig verden, og en åndelig verden som er usynlig. Vi har del i begge, og det utspilles en kamp i mellom disse to. Kampen handler om kontrollen over menneskeheten og skaperverket. Dette er en kamp mellom lysets rike og mørkets rike. Lysets rike består av Gud og Hans engler, og mørkets rike av djevelen og hans tilhengere. Som også består av de demoner og åndsmakter som hører mørkets rike til. Vi skal huske at det er en slags rangordning iblant Guds engler, og at det også er slik iblant djevelens engler og demoner.

Demoner er fulle av frykt og de er drevet av redsel og hat. En redsel som de har for sin herre djevelen, som er en ubarmhjertig og hard herre. De drives av hatet til oss mennesker. De kjenner sin dom og sin fremtid, og de er hvileløse ånder som drar hvileløst omkring. Deres fremste oppgave er å ødelegge mennesker og holde oss i et åndelig mørke. Djevelen og hans hærskarer har en autoritet som er over det naturlige menneske på jorden. Derimot har han ingen autoritet over det nye i gjenfødte menneske i Kristus Jesus. 

2.kor.4. 3-4

Djevelen forblinder menneskene og denne tidsalderens gud forblinder tanker og sinn. Dette slik at menneskene ikke skal se lyset fra herlighetens evangelium. Han prøver å forvrenge vårt sinn, og dermed få oss bort fra Guds rette veier og sannheter. Han bruker vår falne natur til å forvirre og forblinde oss. Han sender tvil, usikkerhet og andre følelser inn i oss. Den falne naturen i oss gir veldig lett etter for diverse fristelser. Men vi skal huske at den falne naturen i oss ikke er den som er dominerende og ledende natur, men siden vi er under forgjengelighet så er vi utsatt for påvirkning og innflytelse.

Djevelen liker vår menneskelige natur og han liker det som han finner i den. Han kjenner til oss siden begynelsen, og det er noe ved oss som virker tiltrekkende på han. Det er selve kontrollen over menneske som er hans drivkraft.

Job.1.6-7

 

Det er en åndelig krig og virkelighet, og djevelen har en vis autoritet. Derimot er djevelen begrenset, og han kan f.eks bare være på et sted av gangen. Han har demoner som kan forflytte seg, men disse er også begrenset til kun å være på et sted av gangen. Det er kun  Gud som kan være over alt og på alle steder samtidlig. Fordi det er bare Gud som kan bevege seg i tid og rom. Gud disponerer også sine engler på en annen måte enn djevelen disponerer sine.

I Job så kommer Guds sønner, som nok er englene fram for Gud. Gud spør satan hvor han kommer fra, og satan svarer Gud med følgende: ”Fra å flakke omkring på jorden, og fra å vandre fram og tilbake på den”. Djevelen farer altså omkring, og han vandrer frem og tilbake på jorden. Han beveger seg også i det åndelige, men han er begrenset også der til å bare bli værende på et sted i gangen.

 

Åp.2.12-13

I Pergamon var det en trone for djevelen, og han bodde der for en periode. Derfra administrerte han mest sannsynlig sine demoner. Det blomstret frem en flora av avgudsdyrkelse i Pergamon, og Pergamon var et senter for keiserdyrkelse og annen avgudsdyrkelse. Det var et tempel på fjellet der og der dyrket de Athena, Dionysus og Zeus. Dessuten utenfor byen Pergamon, var det en helligdom hvor de dyrket Asclepius. Han var legekunstens gud, og han ble dyrket under bildet av en slange.

Åp.12.11

Vi har Jesu blod som beskytter oss og blodet har seiret over djevelen. Blodet åpenbarer og forkynner dette for djevelen og hans falne engler og demonene. Blodets budskap har en autoritet og posisjon i den åndelige verden og i materielle verden som overgår alt annet.

Vi er et hellig presteskap og Jesu navn er på våre lepper. Vi lever slik i den velsignelsen som himmelens Gud har gitt oss. Vi er nye skapninger med en i gjenfødt ånd, en ånd som Gud selv har lagt ned i oss. Dette slik at vi virkelig skal kunne seire i alle ting. Dette har også gjort oss til et eiendomsfolk og til en utvalgt ætt. En ætt av medarvinger og levende steiner som utgjør Guds byggverk på denne jorden. Mørkets rike er derfor underlagt oss og vi har en autoritet over alt fiendens velde. Vi oppfordres til å trå på slanger og skorpioner fordi Kristus er i oss, og fordi Jesus Kristus er Seierherren.

1. Joh.4.1-6

Vi er av Gud og Kristus bor i oss. Vi har seiret over mørkets rike, og Han som bor i oss er sterkere enn han som bor i verden. Men denne verden er under djevelen sin innflytelse frem til dommen ved den store hvite trone, og den preges av dette. 

Vi trenger å skille mellom de tingene som finnes i den usynlige verden. Vi må også skille mellom hva som er fra Gud og hva som er fra djevelen. Vi skal ikke tro enhver ånd, men vi skal prøve åndene om de er av Gud. Dette fordi at denne verden ligger i en forføring og det er nok av falske profeter. Vi kjenner Guds Ånd igjen ved at den bekjenner Jesus til herre. Den bekjenner Jesus Kristus som Herre, og som Den korsfestete og oppstandene Kristus. De ånder som ikke bekjenner dette er heller ikke av Gud, og dermed også demoniske. 

Vi skal kunne skille mellom disse ting, og vi må ikke la oss forføres, verken av demoner eller mennesker. Vi må heller ikke forføres av vår egen kjødelighet og stridighet. Våre følelser gjør at vi ikke ser tydelig inn i denne usynlige verdenen, og derfor har vi også noen ganger vanskeligheter når det gjelder å skille mellom de ting som finnes der.

Demonene prøver å holde oss i et åndelig mørke. De skaper vrangforestillinger, menneskelige holdninger og oppfatninger av alle slags ting. Dette gjelder også av andre religioner og andre alternative åndelige opplevelser og svar. De gjennomsyrer nasjoner, områder, land og regjeringer. De kommer med sin påvirkning over menneskenes holdninger, og dermed oppnår de det som de ønsker. Derfor finner du alltid en sammensetning mellom menneskers holdninger på et sted, og den demoniske innflytelse som finnes der.

Efs.2.1-2

Vi ser at fyrsten over luftens makt er en ånd. En ånd som er virksom i ulydighetens barn, og ulydighetens barn er de som ikke har tatt imot Jesus. Vi var også ulydighetens barn engang, men så ble vi levendegjort. Dette selv om vi var som døde i våre overtredelser og synder, men vi fikk nåde og liv fra Gud. 

Djevelen og hans demoner påvirker mennesker i denne tidsalderen, og verden ligger i en innflytelse og en forføring. Kampen mellom Israel og araberne er et klart bilde på dette. Hvis du skulle tale Israel sin sak så vil du merke motstand med engang. Det er fordi en løgnens ånd har bedratt denne verden til å tro at araberne lider. Israel har blitt den store stygge ulven, men dette stemmer ikke med virkelighetsbildet.

Det er også slik at demonene ikke frykter alle kristne. De frykter de kristne som kjenner sin posisjon og vet hvem de er og hva de har i Kristus Jesus. Demonene vet at hvis vi er bevisst den posisjonen som vi har i Kristus, så er vi også klar over at vi står over dem, både i autoritet og i posisjon.

Jud.6-10

Erkeengelen Mikal våget ikke å spotte djevelen når han stred med han om Moses sitt legeme. Han overlot denne oppgaven til Gud, og henviste dermed til en høyere makt. Han sa til djevelen:Herren refse deg”.

Vi skal ikke tale nedsettende eller spottende om mørkets makter. Vi skal heller ikke være respektløse og fleipe og latterliggjøre dem. Det er vår oppgave å utfordre dem, og vi skal ikke utfordre demonene uten grunn, men vi skal heller ikke frykte og være redde dem. Vi må vite hvem vi er i Kristus og at vi er over dem. Vi skal ikke latterliggjøre dem, men vi skal la dem kjenne autoriteten som vi har i Kristus. Demoner og åndsmakter kjenner til denne autoriteten og de frykter den posisjon som vi har i Kristus.

De styrer og regjerer i denne verden gjennom mennesker. Mennesker som har kommet inn under deres innflytelse. Englefyrsten Mikals kamp med djevelen viser oss at djevelen har beholdt noe av sin makt etter fallet. Når Mikal tiltaler djevelen, så er det med en slags respekt, noe som viser at djevelen var en av de høyeste englene. Men Mikal er også tydelig på å minne djevelen om at det er en autoritet som er over hans, og at det kommer en tid for den fallende engel Lucifer. 

Disse falne engler og demoner har territoriumer som de vokter over. Det er byer, land og bygder som er underlagt og influert av dem. Det er flere slike onde åndsfyrster som har meget høy rang. De holder millioner av mennesker under seg, og de har demonfyrster og andre under seg som har ansvaret for land og områder. Vi har en autoritet som gjør at vi står over disse demonene. Vi har en autoritet i Kristus Jesus som gjør at vi ikke skal frykte for verken demoner eller falne engler. Vi skal/må vite at de frykter Jesus som bor i oss. 

Dan.10.12-20

Englefyrsten Gabriel viser seg for Daniel, og vi kan se litt inn i den åndelige verden. Han sier at Daniels bønn er hørt, og at Gud har sendte ut sine engler. Dermed oppstod det en kamp i den åndelige verden. Daniels bønn handlet om Israel og om utfrielse fra et 70 år langt fangenskap i Babylon. Djevelen ville ikke slippe Israel og hans bud etter fyrsten over Persia viser oss dette. Fyrsten av Persia var nok den falne engelen som hersket over Persia og det babylonske rike, og sannsynligvis den mest mektige falne engel på denne tiden.

Dette er en kamp mellom Persias fyrste med sine demoner og Gabriel med sine engler. En kamp som varer i 21 dager. Det ser ut som om fyrsten over Persia vinner, men så kommer englefyrsten Mikal. Han er en av de fremste av Guds engler. Gabriel drar med bud til Daniel, og han avslutter sitt besøk hos Daniel med å si: ”Nå må jeg vende tilbake for å stride mot Persias fyrste, og når jeg har dratt ut så skal sannelig fyrsten over Grekenland komme”.

Persias fyrste fikk problemer med Mikal, og derfor utkommanderes fyrsten over Grekenland. Fyrsten over Grekenland kommer med sine demoner for å bistå Persias fyrste. Dette er to fyrster med enorm påvirkning, og avgudsdyrkelse i stort format kjennetegnet disse områdene og landene.

Det samme bildet ser vi også i dag og overalt finnes dette bildet. Det som i skjer synlig på jorden, er et avbilde av det som skjer i den usynlige verden. Midt-Østen er et klart eksempel på dette, og det er ingen politisk kamp som foregår, men derimot en åndelig kamp i en åndelig verden.

Gabriel sa til Daniel: ”Det er ikke en som stiller opp for å styrke meg mot disse, foruten Mikal, deres fyrste”. Englefyrsten Mikal er Israels fyrste og han vokter over Israel. Det er dermed heller ikke vanskelig å forstå at landene rundt Israel har sine problemer når Mikal regjerer og vokter Israel. Dette beviser også historien til staten Israel etter 1948.

I dette tales det også om Persias konger, og dette er åndsmakter som har demoner under seg. Det er en klar rangording iblant de falne engler og demoner, men det er det også i blant Guds engler som nevnt tidligere. Guds engler vokter også over sine land og områder, og det er klare paralleller mellom disse to rikene. Det vesentlige og viktige er at Guds rike er den eneste vinneren.

Vi skal ikke fokusere på mørkets falne engler, men på Guds engler. Det er de englene som vi skal møte, og det er de som er tjenende ånder for de som har arvet frelse. Bønn er makt og innflytelse, og bønn er det som beveger denne verdenen. Disse englene, om de er falne eller ikke, rører på seg når vi ber til Gud. Derfor må vi heller ikke gi opp med å be til Gud, fordi da har vi allerede tapt. Dette viser oss virkelig viktigheten med utholdenhet når vi er i bønn.